توی آسمون دنيا

توی آسمون دنيا هر کسی ستاره داره چرا وقتی نوبت ماست آسمون جايی نداره؟

واسه من تنهايی درده درد هيچ کسو نداشته باش هر گل پژمرده ای رو توی کوير سينه کاشته باش

ديگه باور کردم انگار که بايد تنها بمونم تا دم لحظه مردن شعر تنهايی بخونم!

/ 1 نظر / 13 بازدید