شايد ۳..........

خارم ولی گلاب ز من می توان گرفت

                                                   از بس که بوی همدمی گل گرفته ام

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

گر نشان زندگی جنبندگی است

                                             خار در صحرا سراسر زندگی است

هم جعل* زنده است هم پروانه لیک

                                           فرق ها از زندگی تا زندگی است              

*جعل=سوسک فضله خوار را گویند

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*‌+*+*+*+*+*+*+*+*+*

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

                                                          به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد

در این بازار عطاران مرو هر سو چو بی کاران

                                                         به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

/ 0 نظر / 12 بازدید