از كتاب « هنر عشق ورزيدن»:

 

...

عاشق واقعي كسي است كه براي عشق خود حساب و كتاب باز نكرده است و بر گردن آنچه كه دوست مي دارد«منت نمي گذارد» او فقط از آن جهت عاشق است كه مي خواهد زنده بماند، رشد كند و آزاد باشد، از راه عشق به تنهايي خود چيره شودو با قدرت دروني روزافزوني كه از اين راه به دست مي آورد همه ديوار ها را از ميان برداردو بر همه چيز تسلطي حقيقي و زنده به دست آورد.

» در حين عشق ورزيدن و نثار كردن خود ، در حين نفوذ در شخص ديگر، خود را مي يابيم، خود را كشف مي كنيم و هم او و هم خود را كشف مي كنيم...

شناسايي كامل فقط به وسيله «عمل» عشق به وجود مي آيد.

اين عمل از حدود فكر و كلام تجاوز مي كند ،و اين همان غوطه ور شدن دليرانه در تجربه وصل است.

ما مجبوريم ، خود و ديگري را از نظر عيني بشناسيم تا قادر باشيم واقعيت او را ببينيم، تا بر خيال هاي فريبنده و تصوير تاب دار و غير منطقي كه از او داريم فايق آييم...»

فقط يك چيز وجود عشق را اثبات مي كند:

عمق ارتباط و سر زندگي و نشاط هر دو طرف . اين ميوه ايست كه عشق با آن شناخته مي شود.

 

اريك فروم

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
مريم

حوريه

عشق يه چيزی مثله کشک و دوغه