با تو ......

با تو بودن هميشه پر معناست
بي تو روحم گرفته و تنهاست
با تو يک کاسه اب يک درياست
بي تو دردم به وسعت صحراست
با تو بودن هميشه پر معناست
با تو اسان  هزار کار خطير 
با تو ممکن جهاد با تقدير
بي تو با غم برهنه همچون کوير
با تو يک غنچه دشتي از گلهاست
با تو بودن هميشه پر معناست
اي تو تعريف نا پذير ترين
بي تو من کوچک و حقيرترين

/ 1 نظر / 14 بازدید
حوريه

بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم